กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

ช่วยอนุรักษ์ช้างไทย ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

  • 17 ก.ย. 2565
  • CSR
  • Share :

ครอบครัวสกุลวรรัตน์ ผู้บริหารกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อสำหรับใช้ในโครงการต่างๆของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ต.กิ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 โดยมูลนิธิแห่งนี้เป็นสถานคุ้มภัยสำหรับช้าง เพื่อช่วยฟื้นฟูช้างที่บาดเจ็บ พิการ และถูกทารุณกรรม ให้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้แล้วยังเป็นศูนย์พักพิงสำหรับสัตว์อื่นที่ช่วยเหลือมาอีกด้วย เช่น วัว ควาย ม้า ลิง สุนัข เป็นต้น

โครงการอนุรักษ์ช้างไทยนี้ เป็น 1 ในโครงการรณรงค์อนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552  จวบจนกระทั่งปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 13 ปีเต็ม  

กิจกรรมอื่นๆ

คณะอาจารย์สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จากโครงการ SEED BOMB เติมป่าเขียวด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์พืช ปลูกป่าเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero

Top