องค์กรสีเขียว (Green Organization)

องค์กรสีเขียว

องค์กรสีเขียว

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักการ “GO GREEN WITH OUR PRODUCTS” อีกทั้งร่วมรับผิดชอบต่อสั่งคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Green Product

Green Product

Global Worming ภาวะโลกร้อน จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โลกที่ร้อนขึ้นทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นไปแบบสุดขั้ว เกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ และทรัพย์สิน สุดที่จะประเมินค่ามิได้ ภาวะโลกร้อนเป็นวาระระดับโลกที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง และเร่งด่วน

Bio-Circular-Green Economy (BCG-Economy) ถือเป็นเศรษฐกิจแนวใหม่ที่กำลังเป็นเมกะเทรนด์สำคัญของโลก ที่ไม่ว่าภาครัฐและเอกชนในโลกต่างให้ความสำคัญเพราะมีเป้าหมายเดียวกันคือ ลดปัญหาโลกร้อน, ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้โลกใบนี้

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ขอมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อน BCG Economy ด้วยการเปิดตัว “Green Steel Pipe” ท่อเหล็กรักษ์โลก รายแรกในไทย ท่อเหล็กรักษ์โลกผลิตจากพลังงานสะอาด และใช้วัสดุในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท่อเหล็กรักษ์โลกถูกควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพโดย Green Team ที่เอาใจใส่ในรายละเอียด เพื่อให้ท่อเหล็กทุกเส้นผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่กำหนด

ท่อเหล็กรักษ์โลก ใช้เป็นวัสดุทดแทนไม้, ปูน, มีความแข็งแรง ทนทาน ต้นทุนต่ำ, ประกอบติดตั้งง่ายและรวดเร็ว, รื้อถอนเคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะกับงานตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร บ้านและรีสอร์ท งานอุตสาหกรรมก่อสร้าง และที่สำคัญไปกว่านั้น สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100% ช่วยลดการใช้ทรัพยากร และลดปริมาณขยะ

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ “ท่อเหล็กรักษ์โลก” เพื่อโลกที่สวยงามและน่าอยู่ของพวกเราทุกคน

Green Process

Green Process

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมาย ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Process) โดยวางแผนการลดใช้พลังงานภายในโรงงานลงให้ได้มากกว่า 20% และจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อก้าวสู่โรงงานสีเขียว (Green factory) ภายในปี พ.ศ.2567 โดยใช้หลักการ 5R ในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

RECYCLE

การนำของเสียกลับมาสร้างคุณค่า กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล มีโครงการ การนำของเสียกลับมาสร้างคุณค่า ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 ของเสียจากกระบวนการผลิต โดยเศษเหล็กที่เกิดขึ้น จะถูกนำมาคัดแยกประเภท เพื่อนำกลับไปหลอมใหม่ และเศษเหล็กที่เกิดจากกระบวนการตัดแบ่ง บางส่วนจะถูกนำไปแปรรูปเพื่อใช้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการผลิต และส่งมอบ

กลุ่มที่ 2 ของเสียจากการอุปโภคบริโภค กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล วางแผนจัดทำโครงการ การคัดแยกขยะภายในโรงงานอย่างยั่งยืน โดยของเสียที่สามารถนำกลับไป Recycle ได้จะถูกนำไปขาย หรือนำกลับไป Recycle ใหม่ โดยเงินที่ได้จากการขายของเสีย จะถูกนำไปจัดซื้อนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กลับคืนสู่พนักงาน ในรูปแบบของใช้รักษ์โลก เช่น ปิ่นโตเวียนใช้ กล่องข้าวที่ทำจากฟางข้าว และแก้วน้ำที่ไม่ได้ผลิตจากพลาสติกให้แก่พนักงาน

REFUSE

หลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรที่ทำลายสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล มีความมุ่งมั่นในการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีความตระหนัก และใส่ใจในเรื่อง ภาวะโลกร้อน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านกระบวนผลิต และการอุปโภคบริโภค โดยบริษัทฯ วางแผนงานจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดซื้อ จัดจ้างมาใช้ในองค์กร ต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

REPROCESS

คือการปรับปรุงเครื่องจักร และบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม Productivity และลด Minimize, Down Time, Process Waste ให้ต่ำกว่า 2.5% ต่อเดือน

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากกลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล ถูกควบคุมการผลิต และควบคุมคุณภาพโดย Green Team เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกเส้นที่ออกมา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล Transform ระบบบริหารการจัดการ ข้อมูลกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ จากระบบอนาล็อกไปสู่ดิจิตอล ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าถึงข้อมูลแบบ Real time ที่แม่นยำ รวดเร็ว ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ ซึ่งช่วยลดภาวะโลกร้อน

REDUCE

อุตสาหกรรมเหล็ก เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานและก่อมลพิษสูง กลุ่มไทยคูณสตีล ได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้กำหนดนโยบายการใช้พลังงานในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้นำพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) มาใช้ในกระบวนการผลิต โดยการติดตั้ง Solar Cell จำนวน 1 เมกะวัตต์ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้ากว่า 20% ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 637 ตัน และลดการตัดต้นไม้ได้ถึง 22,600 ต้น

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้วางแผนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการปรับเปลี่ยนตู้ไฟเชื่อม อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่ประสิทธิภาพสูง กินไฟต่ำ

และที่สำคัญไปกว่านั้น คือการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

REUSE

การนำวัสดุสิ้นเปลือง ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การนำชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้แล้ว กลับมาดัดแปลง แปรสภาพกลับมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งในกระบวนการผลิต/ การนำท่อเหล็กขนาดสั้น หรือท่อเหล็กที่เป็นของเสียจากกระบวนการ การผลิต นำมาสร้างเตียง สร้างรถเข็น ให้ผู้ป่วยช่วงสถานการณ์โควิค-19 เพื่อมีส่วนช่วยเหลือสังคม ต่อไป

Green People

Green People

มนุษย์ คือสิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้นมา พร้อมความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่มีคุณค่าให้เกิดขึ้น ด้วยสติปัญญาและศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของมนุษย์ ได้ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมต่างๆ มากมายที่เป็นประโยชน์และสร้างความสะดวกสบายให้เกิดขึ้น และดูเหมือนว่ามนุษย์ยังสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่.... ในทางกลับกัน มนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างมลภาวะ มลพิษ ที่ทำลายธรรมชาติที่สุดเช่นกัน โลกที่สวยงามนี้จะคงอยู่ต่อไปได้นานแค่ไหนอยู่ที่ว่า “เรา” จะใช้ทรัพยากรโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทำลายโลกใบนี้ของเราให้น้อยที่สุดได้อย่างไร

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล เชื่อว่าการรักษาธรรมชาติ รักษาสภาพแวดล้อม และการรักษาโลกใบนี้ ต้องเริ่มจาก “เรา” ทุกคนช่วยกัน เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับคน พนักงาน คู่ค้า และชุมชนเพื่อนำไปสู่พันธกิจสำคัญขององค์กรคือ Green People

Green Office

Green Office

สำนักงานสีเขียว

ภาวะโลกร้อนเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ดังนั้นการดำเนินชีวิตในทุกๆ ด้าน จึงส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ รวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสำนักงาน เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำ และกระดาษ เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล จึงมีแนวทางเกี่ยวกับการจัดการออฟฟิศ ให้กลายเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงาน ในการดำเนินการกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Top