กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดมิติใหม่กับนวัตกรรมข้ามอุตสาหกรรม ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์สั้น Thai Koon Chain for Tomorrow

  • 31 ส.ค. 2566
  • News
  • Share :

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ร่วมกับ หลักสูตรภาพยนตร์ และดิจิทัล มีเดีย ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หรือ ฟิล์มลาดกระบัง จัดงาน Connect & Share Thai Koon Chain for Tomorrow เปิดมิติใหม่แห่งนวัตกรรมข้ามอุตสาหกรรม (Cross Industry Innovation) ระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตท่อเหล็กและสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ร่วมมือผลักดันสร้างการรับรู้สู่การเปลี่ยนแปลงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดการรับรู้ จดจำ เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กของไทย สามารถเชื่อมต่อเข้ากับภาคอุตสาหกรรมอื่นให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน (sustainable supply chain) โดยสร้างสรรค์เนื้อหาถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์สั้น เรื่อง Thai Koon Chain for Tomorrow อีกทั้งเชิญชวนคู่ค้าทางธุรกิจร่วมสนับสนุนภาคการศึกษาและโรงพยาบาลเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ โรงภาพยนตร์เมกา ซีนีเพล็กซ์ บางนา

นายสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล มีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่อุตสาหกรรมเหล็กสู่อนาคตที่สร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ Sustainability & ESG ด้วยบริบทใหม่ของคำว่า STEEL–TKS/TKC for Tomorrow จึงเกิดความร่วมมือกับ สจล. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ผลักดันสู่องค์กร Digital and Smart บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี AI นำ RPA (Robotic Process Automation), Chat Bot มาใช้ในงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

พร้อมทั้งมีการขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้หลัก ESG ดังนี้ Environment มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2057 ปรับปรุงการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สมทบทุนบริจาคสร้างโรงพยาบาลและทุนวิจัยกว่า 4,000,000 บาท (ตั้งแต่ปี 2565-ปัจจุบัน) และเปิดโอกาสให้พันธมิตรทางการค้า แขกผู้มีเกียรติ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริจาคสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กว่า 600,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ทุนวิจัยสร้างเครื่องมือทางการแพทย์ ให้เป็นโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมการแพทย์ครบวงจรครั้งแรกของประเทศไทยและอาเซียน

ข่าวอื่นๆ

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล โดย คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี และหัวหน้าภาควิชา คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้ามอบโล่เกียรติคุณเ

“ Thai Koon Chain For Tomorrow “  เป็นภาพยนตร์สั้น เรื่องแรกของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก บริษัทไทยคูณสตีล กรุ๊ป ที่สร้างขึ้นจากเค้าโครงจริง และ ได้ถูกฉายให้กับพนักงานบริษัทไทยคูณสตีล กรุ๊ป

Top