Interior Design

Interior Design

ไอเดีย การออกแบบตกแต่งภายใน

เชื่อหรือไม่? ว่าคนส่วนใหญ่ที่ทำงานกว่า 37 ล้านคน ใช้ชีวิตอยู่ที่ทำงาน หรือออฟฟิศมากกว่าอยู่ที่บ้าน ซึ่งหมายความว่า การใช้พลังงานที่ทำงานนั่นย่อมสิ้นเปลืองมากกว่าอยู่ที่บ้านแน่นอนและส่งกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยที่เราไม่รู้ตัว โดยปัญหาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ไฟฟ้า องค์กรของเรามีนโยบายส่งเสริมความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงตั้งแต่การออกแบบและก่อสร้างโดยเลือกใช้เหล็กโครงสร้างของบริษัทไทยคูณเราเองที่ผลิตมาจากกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำนักงานโดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่ประหยัดพลังงานตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการที่ผ่านมา

Furniture

เฟอร์นิเจอร์เหล็กเป็นส่วนใหญ่ที่ทำด้วยเทคนิคการเชื่อมที่ดี

อ่านต่อ View more
Top