“ Thai Koon Chain For Tomorrow “  เป็นภาพยนตร์สั้น เรื่องแรกของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก บริษัทไทยคูณสตีล กรุ๊ป ที่สร้างขึ้นจากเค้าโครงจริง และ ได้ถูกฉายให้กับพนักงานบริษัทไทยคูณสตีล กรุ๊ป

  • 8 ก.ย. 2566
  • News
  • Share :
“หากกล้าที่จะริเริ่ม กล้าที่จะแตกต่าง เราจึงเป็น Originals ของวงการค้าเหล็กไทย ที่เปิดมิติใหม่แห่งนวัตกรรมข้ามอุตสาหกรรม ระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตท่อเหล็กและสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ร่วมมือผลักดันสร้างการรับรู้สู่การเปลี่ยนแปลงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดการรับรู้ จดจำ เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กของไทย สามารถเชื่อมต่อเข้ากับภาคอุตสาหกรรมอื่นให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
              “ Thai Koon Chain For Tomorrow “  เป็นภาพยนตร์สั้น เรื่องแรกของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก บริษัทไทยคูณสตีล กรุ๊ป ที่สร้างขึ้นจากเค้าโครงจริง และ ได้ถูกฉายให้กับพนักงานบริษัทไทยคูณสตีล กรุ๊ป ได้รับชมครั้งแรกไปพร้อมๆกัน และยังมีกิจกรรมขับร้องเพลงที่ถูกแต่ง เรียบเรียงขึ้น โดยสื่อถึง ห่วงโซ่ ที่คล้องใจกันเหนียวแน่น เปรียบสเหมือนทุกๆคนในไทยคูณสตีลกรุ๊ป รวมกันเป็นหนึ่งเดียว พร้อมที่จะจับมือกันผ่านพ้นไปได้ทุกอุปสรรค

ข่าวอื่นๆ

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล โดย คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี และหัวหน้าภาควิชา คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้ามอบโล่เกียรติคุณเ

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ร่วมกับ หลักสูตรภาพยนตร์ และดิจิทัล มีเดีย ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หรือ ฟิล์มลาดกระบัง จัดงาน Connect & Share Thai Koon Chain for Tomorrow เปิดมิติใหม่

Top