กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้รับเกียรติเข้าร่วมในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาครบ 63 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 24 สิงหาคม 2566 สจล.

  • 24 ส.ค. 2566
  • News
  • Share :
กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  โดย คุณสงวน  สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ชดชนก อัฑฒพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เชิญเข้าร่วมในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาครบ 63 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 24 สิงหาคม 2566 สจล. จัดงานแถลงทิศทางนโยบายการดำเนินงานก้าวสู่ปีที่ 64 มุ่ง  ‘เปลี่ยนผ่าน’ 3 ด้าน 1. KLLC & Global Innovation ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างนวัตกรรมระดับโลก 2. ก้าวเป็น Digital and Smart University และ3.มุ่งเป็น Sustainable Universityมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขียว ตอกย้ำศักยภาพในเวทีระดับโลกด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล และการมุ่งสู่การเป็น ‘ผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลก’ พร้อมตั้งเป้าหมายในปี 2028 สจล. จะ ‘ลดปริมาณคาร์บอน’ ลงร้อยละ 50และจะมุ่งสู่เป้า ‘ความเป็นกลางทางคาร์บอน’ สำหรับประเทศไทย (Carbon Neutrality)ในปี 2050

ข่าวอื่นๆ

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล โดย คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี และหัวหน้าภาควิชา คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้ามอบโล่เกียรติคุณเ

“ Thai Koon Chain For Tomorrow “  เป็นภาพยนตร์สั้น เรื่องแรกของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก บริษัทไทยคูณสตีล กรุ๊ป ที่สร้างขึ้นจากเค้าโครงจริง และ ได้ถูกฉายให้กับพนักงานบริษัทไทยคูณสตีล กรุ๊ป

Top