กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน (ESG)

คณะอาจารย์สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล

  • 17 ก.พ. 2566
  • ESG
  • Environmental
  • Share :

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคุณสงวน สกุลวรรัตน์  ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล มีความยินดีที่ได้ต้อนรับกลุ่มคณะอาจารย์ของสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนักศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท และได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์ อาจารย์ภาควิชาวิศกรรมโยธา ในฐานะที่ปรึกษาของสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล เพื่อศึกษาข้อมูล และดำเนินการในโครงการ “การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero)”

กิจกรรมอื่นๆ

กลุ่มไทยคูณสตีล ได้บริจาคท่อเหล็กเพื่อใช้ปรับปรุงที่พักอาศัย ตามการประสานงานของชมรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เดินทางไปมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าพบคุณแสงเดือน ชัยเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์บริบาลช้าง จังหวัดเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแว

Top