CAREER

Job Vacancies
 • Update : 30/08/2021
 • Working Location : จ.สมุทรปราการ
 • Salary : ตามตกลง
 • Experience : -
 • Job Description : 1. เป็นผู้ช่วย การทำงานของเจ้าหน้าที่ขายในเรื่อง เช็คสต๊อกสินค้า,เช็คแผนผลิต และ จัดทำใบเสนอราคาและประสานงานลูกค้า
  2. รับ Order การสั่งซื้อสินค้าพร้อมสรุปรายละเอียดของลูกค้าจากพนักงานขาย คีย์ข้อมูลในระบบและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
  3. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆเพื่อให้สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้
  4. จัดทำรายงานรายยอดขาย ยอดจัดส่ง ยอดคงค้าง ประจำสัปดาห์
  5. จัดทำรายงานยอดขาย ยอดจัดส่ง ยอดคงค้าง ประจำเดือน
  6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   
 • Qualifications : เพศ / อายุ :  หญิง  อายุ 25-35 ปี
  คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาการศึกษา : บริหารธุรกิจ,การตลาด
  คุณสมบัติพื้นฐาน / ประสบการณ์ทำงาน :  1. สามารถใช้ Microsoft Word , Excel , PowerPoint  , Internet Explorer  และGoogle Chrome  ได้คล่อง
  2. มีความแม่นยำในการบันทึกข้อมูลและการจัดทำรายงาน 3. บุคลิกภาพเป็นผู้ประสานงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

   
 • Update : 30/08/2021
 • Working Location : จ.สมุทรปราการ
 • Salary : 15,000-20,000
 • Experience : 1 ปีขึ้นไป
 • Job Description : หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - ปฏิบัติหน้าที่บริเวณเครื่องผลิตท่อ โดยรับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนการเชื่อมต่อเหล็ก, กลางเครื่อง และท้ายเครื่อง
  - รับใบสั่งผลิต, ปรับแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์การทำงานของเครื่องจักรให้ได้ตามแต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์
  - เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต,ดูแลรักษา เฝ้าสังเกตอาการต่างๆ ของการทำงานของเครื่องจักร
  - ควบคุมการผลิต ปรับแต่งลูกรีด ดูแลการผลิตให้ได้ตามแบบ ขนาด จำนวนที่รับคำสั่งมาจากหัวหน้าแผนก
  - ควบคุมขนาด ของผลิตภัณฑ์ที่ออกมาให้ได้ตามแบบ,ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการงานทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  - อนุมัติเบื้องต้นสำหรับการลางาน,การประเมินผลการปฏิบัติงาน,การประสานงาน การแจ้งข่าวสารของบริษัทฯไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา 
  - รายงานปัญหาต่างๆ ที่พบจากการผลิต ข้อเสนอแนะข้อแนะนำให้กับหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ
  - จดบันทึก รวบรวมสถิติ หรือข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รายงานต่อหัวหน้าแผนก
  - ดูแลรักษา เก็บรักษา ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณ สถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบ ปลอดภัย และพร้อมสำหรับการทำงาน
  - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   
 • Qualifications : - เพศ / อายุ :  ชาย 25 ปีขึ้นไป
  - คุณวุฒิการศึกษา : ม.6 – ปวส.
  - สาขาการศึกษา : ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล ช่างยนต์ 
  - คุณสมบัติพื้นฐาน / ประสบการณ์ทำงาน : 1. แข็งแรง,อดทน,ซื่อสัตย์  2. มีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ร้อน เสียงดัง 
  3. มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
   
 • Update : 30/08/2021
 • Working Location : จ.สมุทรปราการ
 • Salary : ตามตกลง
 • Experience : 1 ปีขึ้นไป
 • Job Description : 1. พัฒนากลยุทธ์ทางการขายและการตลาดโดยเน้นย้ำประสิทธิภาพของธุรกิจและองค์กร
  2. พัฒนารูปแบบธุรกิจและรูปแบบใหม่ ๆ สามารถเพิ่มโอกาสทางการขายเล็กน้อยขีดความสามารถทางการแข่งขัน
  3. ค้นหา และวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อการวิจัยธุรกิจ
     - การศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ อาจมีความเป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์ของระบบควบคุม
     - สืบค้น Business Partner เพื่อให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Synergy)
  4 . พัฒนา Customer Value Chain การพัฒนาเพื่อให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน (เป็นการควบคุมและคู่คิด)
  5. พัฒนา Products Value Chain ตามความต้องการของผลิตภัณฑ์และให้เติบโตอย่างยั่งยืน
  6. พัฒนาพนักงานขายระดับเริ่มต้นให้ นักทรงขายคุณค่า (ความรู้ที่แตกต่างกันเพื่อให้พนักงานขาย)
  7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
   
 • Qualifications : เพศ / อายุ :  25 - 40 ปี
  คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  คุณสมบัติพื้นฐาน / ประสบการณ์ทำงาน : 1. มีประสบการณ์ทางการขายและการตลาด 5-10 ปี
  2. มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงระบบ การบริหารเวลา และวางแผน
  3. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ในการจัดการกับลูกค้า
  4. ทักษะในการนำเสนอ และเจรจาต่อรอง
  5. สามารถใช้ภาษาอังกถษได้ดี
   
 • Update : 30/08/2021
 • Working Location : จ.สมุทรปราการ
 • Salary : ตามตกลง
 • Experience : 1 ปีขึ้นไป
 • Job Description : หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ควบคุมและจัดทำแผนการดำเนินงานของดัชนีการชี้วัดความสำเร็จของแผนกประกันคุณภาพ (KPI)
  2. ควบคุมและทบทวนการวางแผนดำเนินการตรวจสอบ การปรับปรุงระเบียบและวิธีการทำงาน ในมาตรฐานการประกันและควบคุมคุณภาพ
  3. ควบคุมและทบทวนการวางแผนดำเนินการตรวจสอบ การแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการตรวจวัดและทดสอบผลิตภัณฑ์
  4. ควบคุมและทบทวน ทำการวิเคราะห์และหาสาเหตุของการเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขและแนวทางป้องกันปัญหา พร้อมทั้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
  5. ควบคุมและทบทวนการประเมินคุณสมบัติของผู้จัดส่งวัตถุดิบและผู้รับเหมาช่วง (Supplier)
  6. ควบคุมและทบทวน วางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ แก้ไขและป้องกันของเครื่องมือวัด ระบบการวัดให้มีความแม่นยำเที่ยงตรงอยู่เสมอ และทำให้เกิดความเหมาะสม ความถูกต้อง เพื่อใช้ในการตัดสินใจชี้บ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการควบคุมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  8. ปรับปรุงและทบทวนเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์ , บุคลากรที่มีผลต่อการทำให้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของแผนกควบคุมคุณภาพให้ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  9. ควบคุมและจัดทำแผนฝึกอบรมของแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ เพื่อให้พนักงานภายในแผนกมีความรู้ ความสามารถในการทำงาน
  10. ร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท และสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย
  11. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   
 • Qualifications :
  เพศ / อายุ :  ชาย / หญิง  อายุ 30 ปีขึ้นไป
  คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการผลิต , อุตสาหการเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  คุณสมบัติพื้นฐาน / ประสบการณ์ทำงาน : 1. ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการประกันและควบคุมคุณภาพ5ปี
  2. สามารถวิเคราะห์ระบบการวัดได้
  3. สามารถควบคุมสอบเทียบเครื่องมือวัดได้
  4. ใช้หลักการในทางสถิติวิเคราะห์ปัญหาได้
  5. ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ เช่น MS-Office,Excel

   
 • Update : 30/08/2021
 • Working Location : จ.สมุทรปราการ
 • Salary : 15,000-30000
 • Experience : 1 ปีขึ้นไป
 • Job Description : หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. สามารถออกแบบ Artwork ต่างๆ โดยมีความเข้าใจในเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบ (Layout) และเลือก Mood & Tone ตามหลัก CI บริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม
  2. ผลิตงานกราฟฟิกทุกประเภทของแผนก ทั้งสิ่งพิมพ์และโฆษณา ผ่าน Online Marketing, Social Media ได้อย่างสมบูรณ์ และประสานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อวางแผนการโฆษณา การจัดทำสื่อต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. สามารถ Creative งานออกแบบทั้ง Idea และ Concept ได้ตรงตามโจทย์ที่ได้รับ
  4. วางแผนการสร้างสรรค์งานออกแบบ และกำหนดการนำเสนอคอนเทนต์ขึ้นบนแพลทฟอร์มช่องทางออนไลน์ต่างๆ
  5. งานอื่นอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
 • Qualifications :

Welfare
 • Health insurance and Life insurance
 • Diligence allowance
 • Lunch Fee
 • Shift fee
 • Annual bonus
 • Provident Fund
 • Scholarship for learning English language
 • Other allowance
 • Home loan from the company's partner bank
 • Uniform
 • New Year's party and annual travel
Top