กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน (ESG)

โครงการ SEED BOMB เติมป่าเขียวด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์พืช ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมุ่งสู่ Net Zero

  • 7 ม.ค. 2566
  • ESG
  • Environmental
  • Share :

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จากโครงการ SEED BOMB เติมป่าเขียวด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์พืช ปลูกป่าเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero

คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล พร้อมพนักงานบริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) พันธมิตรทางการค้า ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยกัน เพื่อปลูกป่า ด้วยกรรมวิธี SEED BOMB คือ การนำดินเหนียวผสมปุ๋ยหมักมาห่อหุ้มเมล็ดพันธุ์พืช แล้วใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธุ์พืชเหล่านี้ เข้าไปในเขตป่าฟื้นฟู เป็นการปลูกป่าแบบกระจาย ให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมนี้ ที่วนอุทยานเขานางพันธุรัต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

โครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวซึ่งนอกจากช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของพื้นที่ป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหารของสัตว์ป่า และชุมชน แล้ว ยังช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน อีกด้วย

กิจกรรมอื่นๆ

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2566 ทางบริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด และ บริษัท ไทยคูณเชน จำกัด ได้เดินทางไป จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน สิ่งของอื่นๆ

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม

Top