กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน (ESG)

บริจาคสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขนุน พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษา และเครื่องคอมพิวเตอร์แก่เด็กนักเรียน ต. ดอยแก้ว จ. เชียงใหม่

  • 14 ต.ค. 2565
  • ESG
  • Social
  • Share :

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้สนับสนุนการก่อสร้างรั้วกำแพงให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขนุน ต. ดอยแก้ว จ. เชียงใหม่ พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจำนวน 9 ทุน และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 230,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 นายสงวน สกุลวรรัตน์ ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำการส่งมอบให้แก่ รองนายกอบต. ผู้ใหญ่บ้านหมู่9 สมาชิกเทศบาล คุณครู และเด็กนักเรียน โดยทั้งหมดนี้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนยากจนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ให้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2566 ทางบริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด และ บริษัท ไทยคูณเชน จำกัด ได้เดินทางไป จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน สิ่งของอื่นๆ

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม

Top