กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริจาคสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขนุน พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษา และเครื่องคอมพิวเตอร์แก่เด็กนักเรียน ต. ดอยแก้ว จ. เชียงใหม่

  • 14 ต.ค. 2565
  • CSR
  • Share :

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้สนับสนุนการก่อสร้างรั้วกำแพงให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขนุน ต. ดอยแก้ว จ. เชียงใหม่ พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจำนวน 9 ทุน และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 230,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 นายสงวน สกุลวรรัตน์ ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำการส่งมอบให้แก่ รองนายกอบต. ผู้ใหญ่บ้านหมู่9 สมาชิกเทศบาล คุณครู และเด็กนักเรียน โดยทั้งหมดนี้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนยากจนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ให้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จากโครงการ SEED BOMB เติมป่าเขียวด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์พืช ปลูกป่าเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล โดยคุณสงวน สกุลวรรัตน์ ได้เข้าร่วมเปิดตัวโครงการ “WORK- INTEGRATED LEARNING”

Top