กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ปีที่ 14 ที่วัดพระบาทน้ำพุ

  • 25 ส.ค. 2565
  • CSR
  • Share :

ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้ร่วมกันถวายปัจจัยและสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยได้ทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 โดยปีนี้เป็นปีที่14 ท่านเจ้าอาวาสพระอุดมประชาทร (พระครูอลงกต) ได้เดินทางมารับบิณฑบาต และในโอกาสนี้ได้เทศน์ธรรมโปรดต่อพนักงานด้วย

กิจกรรมอื่นๆ

คณะอาจารย์สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จากโครงการ SEED BOMB เติมป่าเขียวด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์พืช ปลูกป่าเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero

Top