กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี

  • 11 ส.ค. 2565
  • CSR
  • Share :

ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล ได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ท้องทะเล ด้วยการเก็บขยะชายหาด บริเวณชายหาดบางแสน จ. ชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สค. 2565 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อช่วยรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก้ไขปัญหาขยะทะเลเพื่อช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทยให้กลับคืนสู่ระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ สร้างความยั่งยืนของทรัพยากรให้คงอยู่ต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ

คณะอาจารย์สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จากโครงการ SEED BOMB เติมป่าเขียวด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์พืช ปลูกป่าเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero

Top