กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริจาคโลหิต ต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์

  • 23 มิ.ย. 2565
  • CSR
  • Share :
กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล  ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ต่อชีวิต ให้เพื่อนมนุษย์ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565  โดยได้เชิญหน่วยงานสภากาชาดไทย  จ. สมุทรปราการ มารับบริจาคโลหิต ที่ห้องสันทนาการ ของบริษัท  ไทยคูณเชน จำกัด การบริจาคโลหิตถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่  โดยการบริจาคโลหิต 1 ครั้งสามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้ถึง 3 คน กิจกรรมนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับ พนักงานในการเป็นผู้ให้  และเป็นผู้เสียสละ อีกทั้งรณรงค์การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมอื่นๆ

คณะอาจารย์สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จากโครงการ SEED BOMB เติมป่าเขียวด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์พืช ปลูกป่าเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero

Top