กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

พิธีลงนามความร่วมมือเรื่องการพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์กับสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

  • 10 มิ.ย. 2565
  • CSR
  • Share :

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  โดย คุณสงวน  สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร  พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมเซ็นต์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding)  เรื่องการพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างสรรค์ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565   โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา  สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนร่วมลงนามจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   โดยโครงการนี้ เพื่อเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมท่อเหล็กไทย ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก, โซ่เหล็ก, ลวดเหล็ก, เหล็กฉากเจาะรูเคลือบสี และ ผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  ในด้านงานการออกแบบ งานวิศวกรรม เเละงานสถาปัตยกรรม   นอกจากนี้ยังได้ทำการบันทึกข้อตกลงที่เป็นหนังสือสัญญา(MOA : Memorandum of Agreement)  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Products Development), การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)   เเละโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory 4.0) อีกด้วย

กิจกรรมอื่นๆ

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  ได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก  กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดตั้งโครงการปลูกป่า 65 ปี  65ไร่ มุ่งสู่ Net Zero คืนห่วงโซ่ชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดตั้งโครงการปลูกป่า 65 ปี 65 ไร่ มุ่งสู่ Net Zero คืนห่วงโซ่ชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ

Top