กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์

  • 31 มี.ค 2565
  • CSR
  • Share :

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล  โดยคุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร  ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า  470,000  บาท  ให้แก่ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ   เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของแพทย์ และพยาบาลของโรงพยาบาล  โดยได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้    ให้แก่  นายแพทย์จอมเทพ หวังสันติตระกูล  ผู้อำนวยการ  รพ. พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์  เมื่อวันที่  31 มีค. 2565    โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์มีดังต่อไปนี้  เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 Leads จำนวน 1 เครี่อง,  เครื่องควบคุมการไหลของสารละลายทางหลอดเลือดดำ  จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องวัดความดันโลหิตและวัดออกซิเจนในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง

กิจกรรมอื่นๆ

คณะอาจารย์สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จากโครงการ SEED BOMB เติมป่าเขียวด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์พืช ปลูกป่าเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero

Top