วิศวลาดกระบัง จัดเสวนาพิเศษสร้างแรงบันดาลใจแก่น้องนักศึกษา ในหัวข้อ “เสวนาประสบการณ์การทำงานจากศิษย์เก่า”

  • 19 ม.ค. 2566
  • News
  • Share :

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “เสวนาประสบการณ์การทำงานจากศิษย์เก่า” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS โดยคุณสงวน สกุลวรรัตน์  ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ในฐานะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและระบบควบคุม(สจล) รุ่นที่ 25 ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมกับศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์อีก 3 ท่าน ได้แสดงวิศัยทัศน์และกล่าวถึงประสบการณ์จากการบริหารงาน การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ด้านการทำงาน  ด้านการสื่อสาร ประสบการณ์การทำงาน

รวมทั้งให้น้องๆนักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการสร้างแรงบันดาลใจและการพัฒนาตนเองทางด้านการเรียนรู้ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานและร่วมการเสวนา ณ หอประชุมใหญ่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข่าวอื่นๆ

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้เดินทางไปเยี่ยมชม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23-24-25 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ปี 2022 จากโครงการ Samutprakarn Labour Management Excellence Award 2022

Top