คณะอาจารย์สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล

  • 14 ก.ย. 2565
  • News
  • Share :

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Products Development), การควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) เเละโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory 4.0) โดยได้ทำหนังสือสัญญา (MOA) และข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

จากโครงการข้างต้นนี้ คณะอาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ จากคณะต่างๆ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของกลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล เพื่อศึกษาข้อมูลไปรอบแรกแล้ว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 และในรอบสองนี้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เฉพาะคณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อศึกษาข้อมูล และจะได้ดำเนินการโครงการต่างๆสืบต่อไป

ข่าวอื่นๆ

กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ปี 2022 จากโครงการ Samutprakarn Labour Management Excellence Award 2022

คุณสงวน สกุลวรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทยคูณสตีล ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรจากโครงการ “ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022 (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2022 ) “.

Top