วิสัยทัศน์ พันธกิจ

กลุ่มบริษัทไทยคูณสตีล : เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำที่ผลิตท่อเหล็กคุณภาพมาตรฐานสากล โดยยึดถือหลักของคุณธรรมและ

                                 ความใส่ใจ

ไทยคูณสตีล               : ก้าวสู่องค์กรที่ทรงคุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                                 Step Into A Valuable Organization And Environmentally Friendly

ไทยคูณเชน                : TKC เชื่อมต่อโลก

                                 TKC connects the world

พันธกิจ

"One Team One Value One Standard"

ONE TEAM

ทุกคนในองค์กรร่วมสร้าง, บริการ และดำเนินงาน ภายใต้ทีมงานเดียวกัน

ONE VALUE

ทุกคนในองค์กรยึดมั่นในกรอบค่านิยมเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

ONE STANDARD

ทุกคนในองค์กรปฎิบัติงานภายใต้กรอบมาตรฐานการดำเนินงานเดียวกัน