นโยบายการบริหาร

เราจะพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสิทธิผลในการผลิตสินค้าและบริการอย่างดีที่สุด เพื่อมุ่งไปสู่ระบบการบริการงานอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

ความรับผิดชอบ

  ต่อลูกค้า

 • 1. เราจะปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้า สอดคล้อง กับกฏหมายและข้อกำหนดของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
 • 2. ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความพึงพอใจ ในคุณภาพสินค้า
 • 3. ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด

  ต่อพนักงาน

 • เราจะให้ความสนับสนุนการทำงานและการบริการจัดการแบบธรรมาธิบาล และปลูกฝังพนักงานทุกคนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในใจ เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

  ต่อสังคม

 • เราจะร่วมพัฒนาและช่วยเหลือสังคมไทย และสนับสนุนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงถาวรคู่แผ่นดินไทย

นโยบายคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

 • สร้างสรรค์ธุรกิจให้มีคุณค่า ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยี ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน