กิจกรรมช่วยเหลือเด็กกำพร้าและยากจน ที่วัดสระแก้ว จ. อ่างทอง

6 มกราคม 2561

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือฯ ได้ถวายข้าวสารอาหารแห้ง รวมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค แก่พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว ต. บางเสด็จ อ. ป่าโมก จ. อ่างทอง เพื่อสำหรับเด็กกำพร้า และยากจน ที่อยู่ในอุปถัมภ์ ของวัดสระแก้ว จำนวน 2,000 คน และได้ทำบุญเลี้ยงเพล แก่พระภิกษุสงฆ์ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสระแก้ว โดยโรงเรียนวัดสระแก้วนี้มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษา ท่านเจ้าอาวาสอุปถัมภ์เด็กนักเรียนเหล่านี้ให้มีที่พักอาศัย อาหารการกิน เรียนหนังสือ ตลอดจนมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่ต้องการเรียนระดับปริญญาตรี จน ถึงปริญญาเอกอีกด้วย