แจกฟรี ข้าวสารหอมมะลิให้แก่ชุมชนบริเวณรอบบริษัทฯ

14 ธันวาคม 2562

ในโอกาสเปิดตัว บริษัท ไทยคูณเชน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทางคณะผู้บริหาร และ พนักงานบริษัทฯ ยังคงต้องการเป็นส่วนหนึ่ง ในการสืบสานปณิธานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงอุทิศ พระวรกายช่วยเหลือชาวนาไทย เพื่อให้ชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัว มีขวัญกำลังใจ มีรอยยิ้มเบิกบาน มีความภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นชาวนา จึงได้สานต่อโครงการซื้อข้าวช่วยชาวนา นับเป็นปีที่ 3 โดยปีแรก เมื่อ พ.ศ. 2559 ปีที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2560 ในครั้งนี้พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ได้เดินทางไปซื้อข้าวสารหอมมะลิจาก อ.พิมาย จ. นครราชสีมา จำนวน 30,000 กิโลกรัม และบรรทุกกลับมาเอง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ข้าวสารจำนวน 21,000 กก. ได้แจกฟรี ให้แก่ชุมชนบริเวณรอบบริษัทฯ และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 และข้าวสารจำนวน 2,300 กก. ได้มอบให้ แก่โรงพยาบาลบางจาก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562
โดยการนี้ เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัว บริษัทฯ และ เพื่อเทิดพระเกียรติคุณของในหลวง ร.9 ผู้ทรงคุณอันใหญ่หลวงต่อประชาชนชาวไทย