รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลระดับทอง โครงการด้านความปลอดภัยฯ

23 เมษายน 2562

นายนพธนสันต์ อภิภู่ยอดยิ่ง ผจก. ส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ได้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อรับมอบ ใบประกาศเกียรติคุณ ระดับทอง จากนายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จ. สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นี้ โดยจากการเข้าร่วมโครงการรณรงค์ สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ที่มีการประสบอันตรายสูง กับศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตสมุทรปราการ โดยผ่านเกณฑ์ และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ รางวัลระดับทองในครั้งนี้