มาตรฐานคุณภาพ

มอก. 659-2529

ตราสินค้า HWI

ใบรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) สำหรับเหล็กฉากเจาะรูเคลือบสี มอก. ตรา HWI ตั้งแต่ วันที่ 17 กค. 2546 นับว่าเป็นรายแรก และรายเดียวในประเทศไทย จวบจนทุกวันนี้ (ข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 1 กย. 2558)

มอก. 107-2533

ใบรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) สำหรับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง